msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Uwaga Konkurs Wiosenny!

plakat konkurs2

 

Regulamin Konkursu Plastyczno-Literackiego dla dzieci pt. „ Wiosna, ach to ty …”

I. Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku

II. Cel konkursu

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci. Aktywizacja w zajęciach pozaszkolnych.

2) Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

3) Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

4) Poszukiwanie motywów wiosennych w literaturze.

5) Zmotywowanie do tropienia i poszukiwania pierwszych oznak wiosny.

6) Zainteresowanie prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

7) Zwrócenie uwagi na problemy zwierząt w okresie wiosennym.

8) Pobudzanie nawyku czytania i poszukiwania motywów literackich.

III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu gminy Gołymin-Ośrodek.

2) Technika prac – dowolna, format – A4.

3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace samodzielne.

4) Prace powinny posiadać NA ODWROCIE PRACY: imię i nazwisko, wiek, klasa oraz miejsce zamieszkania, NA PRZODZIE PRACY: inspiracja - autor i tytuł utworu, do którego nawiązuje praca.

5) Prace należy złożyć do dnia 19.04.2019 r. roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.

6) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

a) 3 i 4 – latki
b) 5 i 6 – latki
c) uczniowie klas I – III

IV. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.
2) Interpretacja własna tematu.
3) Walory artystyczne.
4) Kompozycja.

V. Nagrody dla laureatów.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.

 

VI. Proponowana literatura:

Poezja:

Wanda Chotomska, Marzanna

Jan Brzechwa, Przyjście wiosny

Maria Konopnicka, Nasze kwiaty

Julian Tuwim, Dwa wiatry

Leopold Staff, Deszcz majowy

i inne.

Proza:

Maria Kownacka, Zofia Malicka, Dzieci z Leszczynowej Górki

Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków

Frances H. Burnett ,Tajemniczy ogród

Bajki i baśnie Wioletty Piaseckiej

Baśnie H. CH. Andersena, bajki i baśnie braci Grimm

Maria Kownacka, Kajtkowe przygody, Rogaś z Doliny Roztoki

Wanda Chotomska, Bocianek

Inne książki oraz piosenki, w których występuje tematyka wiosenna.

 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie przez organizatora (wystawa, strona internetowa GBP w Gołyminie-Ośrodku).

      

Wzór metryczki

 

NA PRZODZIE PRACY:

   Inspiracja - autor i tytuł utworu, do którego nawiązuje praca                             ……………………………………………………………………………………………….......

         

          NA ODWROCIE PRACY:

          Imię i nazwisko autora pracy

      ……………………………………………………….........................................

           Wiek, klasa, adres zamieszkania

      …………………………………………………..............................................

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

 

 

                                                                                                 ……………………………………….,………………………………

                                                                                                     miejscowość                                  data

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

       Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….

oświadczam, że zgodnie z art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z 4 lutego 1994r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.880 ze zm.), wyrażam zgodę na nieograniczone
czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i/lub nagrania wideo przez

Gminną Bibliotekę Publiczną w Gołyminie-Ośrodku w związku

z konkursem plastyczno-literackim „Wiosna, ach to ty…”.

       Zgoda dotyczy publikacji/nagrania wideo na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.